HOD: 

Ms Shai 

HOD: 

Mr Thipe

HOD: 

Vacant

HOD: 

Mrs Mawoyo

HOD: 

Ms Eskok 

HOD: 

Vacant

HOD: 

Mrs Swart

HOD: 

Mrs Ncube